banner banner

Aдминистратори на лични данни

 

Комисия за защита на личните данни - Видеонаблюдение

ВАЖНО! От 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на АЛД в КЗЛД. Считано от тази дата, отпада необходимостта от подаване на заявления за регистрация, молби за освобождаване от регистрация и заявления за заличаване от регистъра на КЗЛД. 

От 25 май 2018 г. КЗЛД преустановява поддържането на публични регистри за вписване/ освобождаване/ отказване на регистрация на АЛД.  

 Отпада необходимостта от издаването на удостоверения и служебни бележки относно обстоятелствата по регистрация на АЛД. 

Преустановява се достъпът до Информационната система за Електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД)

Важно съобщение относно задължението за уведомяване на КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните

23.05.2018
 
В съответствие с чл. 37, пара. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на данните, КЗЛД прие образец на Уведомление, който Администраторът/Обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД. Указания относно попълването се съдържат в самото Уведомление.
Администратори/Обработващи лични данни, подали вече такава информация в КЗЛД, не следва да я подават повторно. При необходимост от допълнителна информация, КЗЛД ще се свърже служебно с тях.
Попълненото Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните се изпраща в КЗЛД по някой от следните начини:
1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
3. На имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg. В този случай, Уведомлението трябва да бъде подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 

Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните  формуляр за попълване

 


Важно съобщение за администраторите на лични данни

23.05.2018
 
Във връзка с отпадане на основанието за регистрация на администраторите на лични данни считано от 25.05.2018 г. КЗЛД информира, че от тази дата ще бъдат прекратени всички образувани и незавършени производства по глава трета от ЗЗЛД, като:
- вписване на АЛД в регистъра по чл. 10, ал. 1, т.2 от ЗЗЛД;
- освобождаване от задължение за регистрация;
- заличаване на АЛД от регистъра по чл. 10, ал. 1, т.2 от ЗЗЛД
включително и всички назначени и незавършени предварителни проверки по чл. 17б от ЗЗЛД.