banner banner

Изисквания и препоръки

 

Отговорност за начина на съхранение, обработка и използване на Личните данни от една система за сигурност носи Собственика на системата. Компания, която има договор за поддръжка или месечен абонамент е оператор на Лични данни, но не носи никаква отговорност за тях.

Изисквания за обекти със Системи за видеонаблюдение/сигурност:

Всички обекти, на които се извършва видеонаблюдение и запис, трябва да имат уведомителен стикер с описание:

  1. Каква е целта за видеонаблюдение - превенция, сигурност или защита.
  2. Кой е администратор (собственикът на системата или обслужващият системата), отговорник за личните данни.
  3. Данни за контакт с администратор/отговорник за личните данни.

Всички Физически лица, работещи на територията на тези обекти, трябва да са запознати с Регламента и да са уведомени за начина, по който се използват техните данни. Администраторът трябва да има подписана декларация, че служителите са съгласни с тези условия и съществуващите системи за сигурност.

Указания за Видеонаблюдение

Примерен стикер за обекти с Видеонаблюдение

Как да изградим система за видеонаблюдение, отговаряща на GDPR?

 

 

 

Препоръки за обслужване на постъпили искания/запитвания за Лични данни на физически лица:

Процедурата по обработка на постъпили запитвания във връзка с Лични данни на физически лица, трябва да е описана във всяка една организация по изискванията на Регламента, накратко тя е следната:

  1. Потвърждение за самоличността на изискващия проверка на Лични данни - чрез допълнителен имейл, писмено потвърждение или онлайн формуляр.
  2. Админисраторът трябва в зададения предварително в процедурата срок (най-често 30 дни) да предостави всички използвани Лични данни за конкретното лице - процедурата за обработка, съхранение и използване на тези данни, която е разписана.
  3. След проверка от страна на конкретното физическото лице за използваните Лични данни, се предприемат исканите от него действия - данните да бъдат променени, актуализирани, изтрити или друго.