banner banner

Подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП) за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и модели с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд.

04-11-2020 Подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП) за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и модели с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд.

На 22.10.2020 г. приключи общественото обсъждане по процедурата по подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма на Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК).

Бюджетът по процедурата е в размер на 40 000 000 евро/ 78 233 200 лева, който е разпределен по групи сектори и категории предприятия. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 75 000 лева като посочените стойности зависят от категорията предприятие.

Допустимите разходи са за дълготрайни материални активи (ДМА), дълготрайни нематериални активи (ДНА) и строително-монтажни работи (СМР) свързани с:

Осигуряване на колективни средства за защита, които се ползват от повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19, като термокамери, термометри, пречистватели за въздух и др. подобни

Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

  • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място - Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците
  • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
  • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под
  • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери.

 

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях  по процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.

Върни се обратно