banner banner

Privacy Policy

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На СисТех България ООД

 

В сила от 25.05.2018г.

 

I. Въведение

СисТех България ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашите уебсайтове: www.corp.systeh.bg и https://b2b.systeh.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от СисТех, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общите условия за ползване на Сайта и Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които СисТех ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: dpo@systeh.bg

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата или стоките, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако СисТех разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

 

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

СисТех България ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121030873, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. СисТех е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Васил Радославов, Сграда Спорт Депо No 6

телефони: 02 / 4016600

e-mail: dpo@systeh.bg

 

III. Категории лични данни, обработвани от СисТех

1. СисТех може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, ЕГН, номер на документ за самоличност, местожителство, гражданство, език за комуникация и други);

(ii) Информация за сферата на дейност (вкл. образование, учебно заведение, работно място, заемана позиция и други);

(iii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);

(iv) Финансова информация (банкова сметка и други);

(v) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;

(vi) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);

(vii) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

(viii) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

(ix) Данните, получени при изпълнение на договорните задължения (вкл. име,  ЕГН, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща и други).

(x) Данни, при създаване на профил в Сайта (Име, имейл адрес, телефон, адрес)

2. СисТех може да обработва данни, изготвени и генерирани от СисТех в процеса на предоставяне на услугите:

(i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

(ii) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги

(iii) Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в обучения, организирани от СисТех България ООД.

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, СисТех има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. СисТех България ООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

 

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

СисТех обработва данните Ви за следните цели:

(i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.

(ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;

(iii) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;

(iv) Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;

(v) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.

(vi) Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми - на място и чрез дистанционен достъп до оборудването ви.

(vii) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми;

(viii)  Гаранционно и сервизно обслужване;

(ix) Данни получени от вас при записване за обучения.

 

2. В изпълнение на свои законови задължения, СисТех България ООД обработва данните Ви за следните цели:

(i) Издаване на фактури;

(ii)  За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

(iii) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

 

3. СисТех България ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

(i) Данни при създаване на профил в Сайта за партньори тип бизнес към бизнес (B2B).

(ii) За директен маркетинг на продукти и услуги; електронен бюлетин;

(iii) Фотография и/или видео от обучения;

(iv) Данни предоставени от вас при участие в томболи, анкети, игри и др.

 

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на СисТех.

(i) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;

(ii) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;

 

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

(i)  Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;

(ii)  Лица, които по възлагане на Рак поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

(iii) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

(iv)  Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

(v) Лица, на които Рак е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас;

(vi) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители и др.;

(vii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

 

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между СисТех и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Рак може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетингдо изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

4. Лични данни при създаване на профил в Сайта за партньори тип бизнес към бизнес (B2B) до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни от профила на Сайта.

5. Фотография и/или видео от обучения, данни предоставени от вас при участие в томболи, анкети, игри и др. - до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни.

 

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Рак, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: dpo@systeh.bg

Имате право да поискате от СисТех България ООД:

●        копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

●        да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

●        личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

●        личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

●        да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

●        да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до СисТех, при обработване основаващо се на дадено съгласие;

●        да възразите срещу обработването на личните си данни;

●        да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

●        да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Рак, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора (на посочените по-горе данни за контакт).

3. Автоматизирано вземане на решения

Администраторът не използва личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения. В случай, че възнамеряваме да използваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, имате право да бъдете информирани и затова, както и да получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес:  dpo@rak.bg

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на СисТех и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, СисТех се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията. 

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

 

VIII. Как защитаваме данните Ви

СисТех прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

- СисТех е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

- достъпът на служителите на СисТех до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на СисТех е ограничен, в зависимост от задълженията им;

- СисТех е установила задължения за поверителност за своите служители;

- достъпът до офис оборудването на Рак и компютрите на всеки служител е ограничено;

- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти;

- С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др. 

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 

IX. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. СисТех не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Рак получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, СисТех ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

 

X. Политика за употреба на „Бисквитките“ 

За да се запознаете с Политиката за употреба на "Бисквитки", моля посетете страницата Политиката за употреба на "Бисквитки"

 

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

 

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.